ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CONSUMENTEN

1. Definities


1.1 Onder “Bedenktijd” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.2 Onder “Consument” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, elke natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, ambachts-
       of beroepsactiviteiten.
1.3 Onder “Herroepingsrecht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.4 Onder “Levering” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, het stellen van de zaak in het bezit van de Consument of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen
       van de zaak in de macht van Consument.
1.5 Onder “Overeenkomst op afstand” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, een overeenkomst die tussen Hobbyplotter.nl en de Consument wordt gesloten in het kader van een
       georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt
       wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hobbyplotter.nl en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Hobbyplotter.nl en Consument.
2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand
       elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze algemene voorwaarden ook langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
       mogelijk is, zal Hobbyplotter.nl aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden zijn in te zien en zullen zij op verzoek (langs elektronische weg) kosteloos worden toegezonden.
2.3 Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en
       zullen partijen een nadere vervangende bepaling overeenkomen die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van de nietige of vernietigende bepaling.
2.4 Het staat Hobbyplotter.nl vrij deze algemene voorwaarden naar inzicht eenzijdig te wijzigen. Van een gewijzigde inhoud zal Hobbyplotter.nl melding maken op haar website en de
       gewijzigde voorwaarden gelijktijdig op haar website publiceren. Indien de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod wijzigen prevaleert de voor de Consument meest
       gunstige bepaling.

3. Het aanbod
3.1 Indien een aanbieding van Hobbyplotter.nl een beperkte geldingsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.
3.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgegeven in prijslijsten, circulaires en offertes gelden bij benadering. Kennelijke vergissingen
      of kennelijke fouten in het aanbod binden Hobbyplotter.nl niet.

4. Overeenkomsten en wijzigingen
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien aanvaarding van het
       aanbod langs elektronische weg plaatsvindt, bevestigt Hobbyplotter.nl de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4.2 Hobbyplotter.nl kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van
       belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hobbyplotter.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
       gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te stellen.
4.3 Hobbyplotter.nl is gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen (eventueel aan haar gelieerde ondernemingen).
4.4 Door Consument na het plaatsen van een order verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door Consument tijdig en schriftelijk aan Hobbyplotter.nl worden doorgegeven.


5. Herroepingsrecht

Bij producten:

5.1 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop op afstand van een product gedurende een Bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij
       daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Hobbyplotter.nl mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
5.3 als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
       Hobbyplotter.nl mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een
       verschillende levertijd weigeren.
5.4 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
       onderdeel heeft ontvangen;
5.5 bij overeenkomsten voor regelmatige Levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
       heeft ontvangen.


Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

5.6 De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder
       opgave van redenen ontbinden indien deze op afstand is gesloten, tenzij daartoe geen wettelijke verplichting bestaat. Hobbyplotter.nl  mag de Consument vragen naar de reden van
       herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.7 De in het vorige lid genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.8 Indien Hobbyplotter.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf
       maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
5.9 Indien Hobbyplotter.nl de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd,
       verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

6. Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
6.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard,
       de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel
       zou mogen doen.
6.2 De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
6.3 De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hobbyplotter.nl hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie
       over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


7. Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
7.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
       wijze aan Hobbyplotter.nl.
7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van)
       Hobbyplotter.nl. Dit hoeft niet als Hobbyplotter.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product
       terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
7.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hobbyplotter.nl verstrekte
       redelijke en duidelijke instructies.
7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
7.5 De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.
7.6 Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument Hobbyplotter.nl een bedrag
       verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hobbyplotter.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de
       verbintenis.
7.7 De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, indien:
     7.7.1 Hobbyplotter.nl de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft
              verstrekt, of;
     7.7.2 de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.
7.8 De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
     7.8.1 hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
     7.8.2 hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
     7.8.3 Hobbyplotter.nl heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
7.9 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

8. Verplichtingen van Hobbyplotter.nl bij herroeping
8.1 Als Hobbyplotter.nl de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
8.2 Hobbyplotter.nl vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Hobbyplotter.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
       doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Hobbyplotter.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen
       tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
8.3 Hobbyplotter.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
        voor de Consument.
8.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Hobbyplotter.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode
       niet terug te betalen.

 

9. Uitsluiting herroepingsrecht
Hobbyplotter.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Hobbyplotter.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
   Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Hobbyplotter.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
   kunnen voordoen;
 3. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door
   Hobbyplotter.nl worden aangeboden aan de Consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een
   veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 4. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hobbyplotter.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 5. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor
   woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
   werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Hobbyplotter.nl geen invloed heeft;
 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest


10. Gegevens
Naam en handelsnaam Kamer van koophandel: Maegis B.V.
tevens handelend onder de naam/namen:
Hobbyplotter.nl

Vestigings- en bezoekadres:
Midzomerweg 51
7532SW Enschede
Telefoonnummer: 053-3032686
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
E-mailadres: info@hobbyplotter.nl

Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel: 08058186
Btw-nummer: NL8139.03.853.B.02


11. De prijs
11.1 Alle door Hobbyplotter.nl opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten komen voor rekening van de Consument.
11.2 Na totstandkoming van de overeenkomst is Hobbyplotter.nl gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op
         vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die
         overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken, indien de levering van de goederen op een termijn van meer dan drie maanden is overeengekomen. Consument heeft in geval van
         annulering geen recht op schadevergoeding.
11.3 Wijzigingen in een door Consument geplaatste order, van welke aard dan ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Hobbyplotter.nl verstrekte
         prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Consument. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Consument daar geen
         enkel recht aan ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs tenzij deze gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht. Hobbyplotter.nl kan echter naar eigen inzicht
         besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

 

12. Levering en uitvoering
12.1 Levering vindt plaats op het adres dat de Consument aan Hobbyplotter.nl kenbaar heeft gemaakt.
12.2 Alle door Hobbyplotter.nl genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Hobbyplotter.nl bekend
         waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Hobbyplotter.nl niet in verzuim. Hobbyplotter.nl is niet
         gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald
         kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Hobbyplotter.nl en Consument zo spoedig mogelijk in overleg treden. In geen geval zal er sprake zijn van een
         wettelijke fatale termijn.
12.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hobbyplotter.nl tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Hobbyplotter.nl
        bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

13. Betalingen
13.1 Betalingen geschieden direct bij het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Consument gebruik maakt van een aangeboden betaaloptie die geheel of gedeeltelijk achteraf betalen mogelijk
         maakt. Betalingen geschieden zonder dat de Consument enig recht op korting, verrekening of schuldvergelijking toekomt.
13.2 Hobbyplotter.nl is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de helft van de koopprijs danwel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de koopprijs, alvorens
         aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst.
13.3 Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Hobbyplotter.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Hobbyplotter.nl is
         niet gehouden tot vergoeding van enige daaruit voortkomende schade.
13.4 Door de Consument gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als
         Consument vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.5 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hobbyplotter.nl te melden.
13.6 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hobbyplotter.nl is gewezen op de te late betaling en Hobbyplotter.nl de Consument een
         termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag
         de wettelijke rente verschuldigd en is Hobbyplotter.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
         maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,=; en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=.

 

14. Klachten
14.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden
         ingediend bij Hobbyplotter.nl.
14.2 De Consument dient Hobbyplotter.nl in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is
         voor een juridische procedure.

 

15. Aansprakelijkheid
15.1 Hobbyplotter.nl zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte (gevolg)schade, daaronder begrepen schade aan derden, immateriële schade, bedrijfsschade waaronder maar niet uitsluitend
        arbeidskosten en schade aan goederen of producten van de Consument of in welke andere vorm dan ook.
15.2 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Hobbyplotter.nl, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde
         goederen en/of diensten uit de (initiële) overeenkomst, ongeacht een eventuele periodieke verlenging van de overeenkomst.
15.3 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hobbyplotter.nl in
         het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Hobbyplotter.nl hiervoor verzekerd is.
15.4 Indien ten gevolge van eenzelfde omstandigheid of gebeurtenis meer dan één vordering ontstaat of het totaal van verschillende vorderingen het verzekerde bedrag overstijgt, worden
         de vorderingen naar evenredigheid van omvang toegekend en voldaan.
15.5 Alle vorderingen op Hobbyplotter.nl vervallen door verloop van één jaar na het opeisbaar worden daarvan.
15.6 Hobbyplotter.nl is niet gehouden tot enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet,
         rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Hobbyplotter.nl te komen: storingen
         of uitvallen van het internet of telecommunicatiestructuur, stroomstoringen, werkstakingen, verkeers-, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, ziekte van personeel,
         brand, overstroming, storm, in gebreke blijven van leveranciers van Hobbyplotter.nl en pandemieën. Indien sprake is van deze omstandigheden kan de uitvoering van verplichtingen door
         Hobbyplotter.nl worden opgeschort, dan wel kan de overeenkomst door Hobbyplotter.nl met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk worden ontbonden wanneer de
         overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de omstandigheid, opschorting of ontbinding in de zin van
         dit artikel geleden of te lijden schade.

 

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 Hobbyplotter.nl blijft eigenaar van al het door haar krachtens enige overeenkomst aan Consument geleverde, totdat al haar vorderingen betreffende de levering van goederen en daarmee
         samenhangende verplichtingen van de Consument voor diensten volledig zijn nagekomen. Indien Hobbyplotter.nl in het kader van deze overeenkomst door de Consument te vergoeden
         werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud ook met betrekking tot de hieruit voortkomende vorderingen. Tevens gelden het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot
         vorderingen die Hobbyplotter.nl ten opzichte van de Consument mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de betreffende overeenkomsten. Zolang de
         eigendom van de geleverde goederen niet op Consument is overgegaan, mag deze de goederen niet verwerken, buiten zijn feitelijke macht brengen, vervreemden of verpanden, of aan
         enige derde hierop een recht verlenen.
16.2 Consument is gehouden alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Hobbyplotter.nl berust, voor zijn kosten als een goede huisvader te verzekeren.

 

17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze algemene voorwaarden, enige overeenkomst alle geschillen voortkomend uit of verband houdend met deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst, de totstandkoming of
         de uitvoering hiervan, dan wel daarmee samenhangend, is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Bevoegd is de rechter in het arrondissement Overijssel met uitsluiting van andere rechters om kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
        (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen Hobbyplotter.nl en Consument evenals van geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige
        voorzieningen, tenzij Hobbyplotter.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.