Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 10 september 2020.

Hobbyplotter.nl, gevestigd aan de Midzomerweg 51, 7532 SW ENSCHEDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hobbyplotter.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hobbyplotter.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
 • Om uw bestelling op de website te kunnen afhandelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U offertes toe te sturen voor onze producten
 • U te informeren over nieuwe producten in ons assortiment
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten
 • U te informeren over acties op onze producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Hobbyplotter.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hobbyplotter.nl) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hobbyplotter.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens
die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hobbyplotter.nl deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Hobbyplotter.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Hobbyplotter.nl uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen
met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Dots

Wanneer je je e-mailadres invult en betaalt, word je onderdeel van het spaarprogramma Dots. Door middel van het doen van een betaling creëer je een klant-/betaalrelatie, en daarmee mag Hobbyplotter.nl die persoonsgegevens verwerken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hobbyplotter.nl gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Hobbyplotter.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hobbyplotter.nl Ook kunt u een verzoek indienen tot gegevensoverdraging.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hobbyplotter.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

 1. Pasfoto
 2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 3. Paspoortnummer
 4. Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hobbyplotter.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hobbyplotter.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Hobbyplotter.nl

 

Contactgegevens

Hobbyplotter.nl
Midzomerweg 51
7532 SW ENSCHEDE
E privacy@hobbyplotter.nl
T +31 53 303 26 86
W www.hobbyplotter.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen onze organisatie in de toekomst, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt deze terug op onze website. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina
vermeld.